O Nas

NOVA

NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu

wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Dla Krakowa Śródmieście w Krakowie nr KRS 0000078915

Kapitał zakładowy spółki 16.177.000 zł

Konto: BNP Paribas Bank Polska   

nr   96 1600 1462 1802 4221 6000 0001

NIP: 734-257-01-41 Regon 491873822

Nr ewidencyjny GIOŚ – RZSE i E: E0005352Z

BDO: 000013077

Podstawa Prawna

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 16 czerwca 1998r. nr LV/453/98 w sprawie utworzenia Spółki prawa handlowego Składowisko Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt notarialny z dnia 6 sierpnia 1998r. Miasto Nowy Sącz objęło udział 100% w Spółce.

Historia

Spółka Składowisko Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu Sp. z o.o. została utworzona w 1998r. dla potrzeb zarządzania obiektem komunalnym w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 służącym zorganizowanemu unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. Od 2001r. majątek Spółki został podwyższony o wartość terenu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Brzeziny w Nowym Sączu.

W 2003 roku została oddana do eksploatacji II niecka na składowisku przy ul. Tarnowskiej. Podczas budowy zostały użyte najlepsze dostępne technologie w celu zabezpieczenia środowiska przed możliwością jego skażenia.

Rok 2007 to dynamiczny rozwój spółki i inwestycje. Rozpoczęto budowę modułowej linii sortowniczej do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą. Zakupione zostały pojemniki do zbiórki odpadów i samochody transportowe.

W 2008 roku Spółka rozpoczęła odbiór odpadów od osób fizycznych i instytucjonalnych.

W związku z rozwojem Spółki i rozszerzeniem zakresu działalności z dniem 18 marca 2008 roku, Spółka Składowisko Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu zmieniła nazwę na NOVA Spółka z o.o

Krzysztof Krawczyk

PREZES zarządu

Dawid Bednarski

wiceprezes zarządu

Misja

Zasadniczym celem działalności Spółki jest prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami obejmującej zbiórkę odpadów, segregację, odzysk i zagospodarowanie odpadów deponowanych na składowisku ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego. Działania Spółki zmierzają do tworzenia mocnej podstawy do budowy zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnej społeczności opartego na partnerstwie i wiedzy ekologicznej.Działalność

 

Spółka posiada wszystkie wymagane prawem polskim i wspólnotowym pozwolenia, koncesje i uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami i pomocniczej.

 

Cały obiekt składowiska jest monitorowany a badania wykonywane są przez akredytowane laboratorium posiadające wdrożony system jakości. Wszystkie odpady dostarczane na składowisko są ewidencjonowane pod względem ilości i rodzaju odpadów. Do ewidencji odpadów służy komputerowy system wagowo-ewidencyjny. Spółka realizuje swoje działania poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami obejmujące miasto Nowy Sącz i gminy powiatu Nowosądeckiego, zgodne z obowiązującym prawodawstwem , a także z oczekiwaniami mieszkańców Sądecczyzny. Podejmowane działania mają charakter proekologiczny i edukacyjny. Spółka przywiązuje dużą wagę do zagadnień szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego. Realizowane nowe inwestycje obejmujące linie segregacji odpadów, odgazowanie z energetycznym wykorzystaniem biogazu, stacje rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV i AGD, oprócz efektów czysto ekologicznych, tworzą mocną podstawę do budowy zrównoważonego rozwoju.